Poziv za učešće u konsultacijama – Priprema strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22

Poziv za učešće u konsultacijama – Priprema strateškog odgovora za IPA III i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22

Ured Državnog IPA koordinatora poziva civilno društvo na izražavanje interesa za učešće u konsultacijama vezano za pripremu Strateškog odgovora za IPA III za period 2021-2024 i pripremu Akcionih dokumenata za IPA 2021-22. 

Konsultacije će se provoditi elektronskom poštom, isključivo na engleskom jeziku, ubrzanim tempom uslovljenim rokovima zadatim od strane Evropske komisije.

Učesnici koji se prijave će biti uključeni u konsultacije u radne grupe koje će činiti predstavnici institucija u Bosni i Hercegovini. Dolje su navedeni sektori s naznakom ciljanih tematskih prioriteta.

Cilj je konsultacija dizajniranje projekata („akcija“) koji doprinose postignuću ciljeva postavljenih u relevantnim strategijskim dokumentima Bosne i Hercegovine i Evropske unije, sa posebnim naglaskom na rješavanje potreba koje proističu iz 14 prioriteta iz Mišljenja EK, te na provedbu preporuka iz Izvještaja EK za BiH za 2020, provedbu preporuka EK dostavljenih BiH poslije redovnih zasjedanja relevantnih pododbora SSP i sl. 

Za rezultate konsultacija i na njima zasnovane odluke u konačnici su odgovorni predstavnici kompetentnih institucija u Bosni i Hercegovini. 

Rok za dostavu imena učesnika iz civilnog društva je 08/01/21. Podatke (ime, prezime, organizacija, odabrani sektor) je potrebno dostaviti na e-mail adresu naida.dilic@dei.gov.ba

1.       Pravosuđe
Povećanje neovisnosti, odgovornosti, učinkovitosti i kvaliteta pravosudnih sistema; profesionalnosti sudaca i sistema pravde u cjelini uključujući vještine i kapacitete relevantnih službenika u administraciji pravde

2.       Unutrašnji poslovi

Borba protiv korupcije, borba protiv organiziranog kriminala, sigurnost, kibernetička sigurnost, borba protiv terorizma, prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije, migracije i  upravljanje granicama

3.       Osnovna prava

Provedba svih prava i sloboda postavljenih u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, njenim protokolima i pravnom praksom proisteklom iz odluka Evropskog suda za ljudska prava, rodna jednakost, prevencija na rodu baziranom nasilju, borba protiv diskriminacije protiv manjina, promocija slobode izražavanja, zaštita manjina, posebno Roma, osoba sa nedostacima i LGBT+, zaštita djece, zaštita podataka

4.       Demokratija

Osiguravanje konstruktivnog dijaloga prvenstveno putem skupština; jačanje odgovornosti u parlamentima; izborna reforma u skladu sa preporukama ODIHR i Venecijanske komisije

5.       Dobro upravljanje

Reforma javne uprave, upravljanje javnim finansijama, javne nabavke, upravljanje na nižim nivoima vlasti, statistika, ekonomsko upravljanje

6.      Okoliš i klimatske promjene

Dostizanje standarda EU u oblasti zaštite okoliša; podrška politikama koje tretiraju klimatske promjene

7.       Transport, digitalna ekonomija i društvo

Promocija inteligentnog, održivog, inkluzivnog i sigurnog transporta; uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturama mreže; poboljšanje pristupa digitalnim tehnologijama i uslugama; ubrzanje prijelaza ka nisko-ugljičnoj ekonomiji; promocija prijelaza na čistu energiju i europsko integrirano tržište energije

8.       Energija 

Energijska učinkovitost i obnovljive energije; institucijska i regulatorna reforma putem usklađivanja s EU acquis; progresivna integracija i međupovezanost s energetskim tržištem EU

9.      Obrazovanje

Pristup obrazovanju i kvalitet obrazovanja uključujući strukovno obrazovanje, prilike za obuku i cjeloživotno učenje na svim nivoima 

10.   Zapošljavanje
Jačanje kvalitetnog zapošljavanja i pristup tržištu rada; smanjenje udjela neformalnog zapošljavanja i promocija socijalne zaštite; inkluzija i suzbijanje siromaštva. 

11.    Socijalna zaštita i inkluzija

Učvršćenje usluga u zajednici s naglaskom na sisteme dječje zaštite; jačanje društvenog poduzetništva sukladno standardima EU

12.   Zdravstvo

Reforme zdravstvenog sistema s obzirom na standarde pokrivenosti i standarde brige o populaciji u cjelini. 

13.    Konkurentnost

Poboljšanja poslovnog okruženja i investicijske klime; jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija. 

14.   Poljoprivreda i ruralni razvoj

Jačanje poljoprivrede za natjecanje na tržištu i progresivno usaglašavanje sa zakonskim okvirom EU (uključujući ruralni razvoj, veterinu, sigurnost hrane i zdravlje biljaka)

Komentariši

Close Menu