You are currently viewing Sporazum o saradnji Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva

Sporazum o saradnji Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva

” Vlada i organizacije civilnog društva partnerski sarađuju u korist građana i zajednica Unsko-sanskog kantona “

Uz tehničku asistenciju projekta „EU za civilno društvo“ kreiran je Sporazum o saradnji između Vlade Unsko – sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD) sa ciljem jačanja saradnje i prevazilaženja postojećih barijera između javnog i civilnog sektora. Nakon konsultacija sa OCD tekst Sporazuma je usaglašen i potpisan u Bihaću 26. januara 2021, te definiše vrijednosti, principe i oblike buduće saradnje između Vlade USK i OCD.

„ Organizacije civilnog društva su najbolji korektiv vlasti i naša je namjera da sarađujemo u korist kreiranja boljih javnih politika“ poručio je premijer USK Mustafa Ružnić obraćajući se prisutnima tokom potpisivanja Sporazuma.

Sporazum će biti dodatni impuls stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog društva u USK i jačanju uključenosti organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika. Sporazum predstavlja skup principa koji će osigurati donosiocima odluka i organizacijama civilnog društva vodič i alate za razvoj praktičnih oblika saradnje. Sporazum je nastao uz tehničku asistenciju projekta „EU za civilno društvo“.

„ Tehnička asistencija je jedan od vidova podrške koju projekat pruža vlastima raznih nivoa u oblasti jačanja saradnje sa organizacijama civilnog društva, a ovaj nastali Sporazum primjer je oblika saradnje organizacija civilnog društva i vlade. On utvrdjuje ciljeve saradnje, kao i odgovornosti obje strane u realizaciji tih ciljeva. Predviđeno je i koordinaciono tijelo koje će pratiti realizaciju sporazuma, jednako kao i jačanje institucionalnog mehanizma resursnog centra organizacija civilnog društva koje bi u budućnosti moglo djelovati kao komunikacioni alat između Vlade USK i većeg broja OCD „ istakao je Igor Stojanović, vodja projekta „EU za civilno društvo“.

Sporazum podrazumijeva podsticanje i podršku institucijama vlasti USK da se konsultuju i sarađuju sa organizacijama civilnog društva, davanje doprinosa stvaranju okruženja za saradnju Vlade kantona sa OCD, korištenje dobrih praksi i korisnih pristupa za realizaciju saradnje, te implementaciju mehanizama za uključivanje nevladinog sektora u procese odlučivanja predviđenih zakonskim rješenjima.

Jako nam je važno da organizacije civilnog društva budu akteri kreiranja politika, ne treba prihvatiti činjenicu da se na nivou USK donose propisi u nacrtu, dođu do prijedloga a da u toj javnoj raspravi učestvuje svega jedan ili dva građanina, i onda nakon primjene tog propisa, građani zaključe da propis nije dobar, iz čega možemo zaključiti da bez jakih organizacija civilnog društva, organi vlasti teško mogu provoditi najbolje javne politike i donositi propise koji odgovaraju građanima“ naglasio je Asim Dizdarević, Ministar pravosuđa i uprave Vlade USK.

Nakon potpisivanja sporazuma, jedan od prvih mehanizama na kojima će uz asistenciju projekta „EU za civilno društvo“ raditi Vlada USK  jeste omogućavanje transparentnog pristupa javnim sredstvima od strane OCD, baziranog na online platformi putem koje će OCD konkurisati na javne pozive Vlade USK za sredstva za njihove projekte. 

Leave a Reply