You are currently viewing Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru Resursnog centra za saradnju sa Vladom USK

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru Resursnog centra za saradnju sa Vladom USK

Na osnovu potpisanog Sporazuma o saradnji između Vlade USK i organizacija civilnog društva uspostavljen je Resursni centar OCD USK, kao koordinaciono tijelo za jačanje saradnje izmjeđu Vlade kantona i organizacija civilnog društva ali i za jačanje ukupnog civilnog sektora u USK. 

Uz tehničku asistenciju projekta “EU za civilno društvo” Resusrsni centar je organizovao jednodnevni trening za jačanje kapaciteta OCD za saradnju sa Vladom Unsko-sanskog.

 Cilj treninga je razmjena dobrih praksi, načina i metoda saradnje OCD i javnih institucija kao i usklađivanje stavova u aktivnostima zagovaranja za bolji položaj i suradnju OCD sa Vladom USK.

“Vidi se da svi učesnici današnjeg treninga imaju dosta iskustva, i da razumiju zašto je saradnja sa Vladom USK vrlo važna, jer samo takva, zajednička saradnja i zalaganje može rezultirati kao dobrobit za građane” istakla je Tina Divjak, predavač.

Treningu je prisustvovalo 15 organizacija civilnog društva Unsko-sanskog kantona, među kojima je i Udruženje “Žene sa Une” koje je izabrano kao koordinirajuća organizacija Resursnog centra.

“Ovaj događaj proizilazi iz ciljeva i aktivnosti koje su podrazumijevane u implementaciji samog Sporazuma o saradnji između Vlade USK i organizacija civilnog društva da se uspostavi što kvalitetnija saradnja sa Vladom USK. Prisutne organizacije na ovom treningu razmijenila su svoja iskustva i ukazala na dobre prakse saradnje sa Vladom USK u zagovaračkim idejama i aktivnostima, ujedno se razgovaralo i o načinu na koji bi ta saradnja u narednom periodu mogla biti što produktivnija i kvalitetnija” , izjavila je Aida Behrem, izvršna direktorica Udruženja “Žene sa Une” .

Projekat “EU za civilno društvo” u okviru tehničke asistencije pruža podršku vladama da uključe organizacije civilnog društva u proces donošenja odluka.

“Mi smo komunicirali sa Vladom USK vezano za njihove potrebe, odnosno kako da unaprijede proces saradnje sa organizacijama civilnog društva, i oni su detektovali problem manjka koordinacije između organizacija civilnog društva kao njihovog partnera u donošenju javnih politika, što se pokušalo riješiti upravo uspostavljanjem Resursnog centra organizacija civilnog društva Unsko-sanskog kantona” istakao je vođa projekta “Eu za civilno” društvo, Igor Stojanović.

Leave a Reply