You are currently viewing Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD)

Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona i organizacija civilnog društva (OCD)

Uvod – predmet sporazuma

Član 1.

Ovo je Sporazum o saradnji između Vlade Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu Vlade kantona) i organizacija civilnog društva (koje su registrovane prema Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH kao i Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH) u USK (u daljem tekstu OCD).

Vlada kantona uključuje sva ministarstva, javna tijela i izvršne agencije, a OCD se odnosi na volonterska ili profesionalna udruženja sa ili bez članova, sa pravnim statusom, neprofitna i nezavisna, uključujući udruženja, organizacije, klubove, društva, sindikate i privatne fondacije. OCD koji podstiču nasilje ili zagovaraju ideje koje to podržavaju nisu u skladu sa ciljevima Sporazuma te nisu obuhvaćene ovim Sporazumom.

Ovaj Sporazum je skup principa i sredstava i ima za cilj da obezbijedi donosiocima odluka i organizacijama civilnog društva vodič i alate za razvoj praktičnih i smislenih oblika saradnje vlade i civilnog društva. Sporazum je orijentisan ka akcijama čija je namjera da budu korisne na svim nivoima kantona kroz:

 • Podsticanje i podršku namjeri Vlade kantona da se konsultuje i sarađuje sa civilnim društvom,
 • Davanje doprinosa stvaranju pogodnog okruženja za saradnju Vlade kantona sa OCD, 
 • Korištenje dobrih praksi i korisnih pristupa za realizaciju saradnje Vlade kantova iOCD 
 • Uvažavanje i implementaciju mehanizama za uključivanje nevladinog sektora u procese odlučivanja predviđenih zakonskim riješenjima u Federaciji BiH.

Na ovaj način Sporazum takođe služi kao doprinos prevazilaženju postojećih barijera izmedju javnog i civilnog sektora ali i kao podrška efikasnijoj primjeni javnih politika.

Potreba i dodatna vrijednost saradnje Vlade kantona i OCD

Član 2.

Velika raznolikost OCD-a, koje predstavljaju različitost društva komplementarna je reprezentativnoj demokratiji te pruža mišljenje javnosti, znanje, iskustvo i stručnost koji su važni za proces donošenja i sprovođenja javnih politika.

OCD uživaju povjerenje svojih članova i društva da izraze brigu za specifična pitanja te da predstavljaju svoje i interese svojih korisnika, pružajući na taj način važan doprinos u razvoju politika u USK. Gradeći osjećaj za zajednicu, poboljšavajući svakodnevni život ljudi i podstičući društveni razvoj preispitivanjem kao i doprinosom definisanju javnog dnevnog reda u USK, OCD koriste jačanju društvene kohezije .

Konačno, saradnja između Vlade kantona i OCD dovodi do dinamičnijeg, efikasnijeg i efektivnijeg razvoja i provođenja javnih politika USK. Akteri civilnog društva mogu često lakše prevazići sektorske barijere nego javna administracija, a saradnja vlasti sa civilnim društvom doprinosi smanjenju problema savremenih demokratija u vezi sa udaljavanju građana iz političkih procesa.

Strane potpisnice sporazuma

Član 3.

Strane potpisnice Sporazuma su Vlada kantona i svaka organizacija civilnog društva koja je potpisala Sporazum ili je nakon njegovog potpisivanja i stupanja na snagu pisanim putem obavijestila Vladu kantona da pristupa Sporazumu.

Ključni principi saradnje

Član 4.

 • Participacija: OCD prikupljanju i kanališu prema Vladi kantona stavove svojih članova, korisnika i generalno zainteresovanih građana. Pretpostavka za ovaj princip jeste postojanje, otvorenost i pristupačnost javnih procesa za participaciju.
 • Povjerenje: Otvoreno i demokratsko društvo je bazirano na iskrenoj interakciji izmedju raznih sektora i aktera koji djeluju u njima. Iako OCD i javne institucije imaju različite uloge, zajednički cilj unaprijedjenja života ljudi može biti dostignut samo ako je baziran na povjerenju, koji podrazumijeva transparentnost, poštovanje i međusobnupouzdanost.
 • Odgovornost i transparentnost: Djelovanje u javnom interesu traži otvorenost, jasnoću i odgovornost kako od OCD-a, tako i od Vlade kantona, uz transparentnost u svim fazama donošenja odluka institucija.
 • Autonomija: OCD moraju biti prepoznate kao slobodne i nezavisne u pogledu svojih ciljeva, odluka i aktivnosti. One imaju pravo da djeluju nezavisno i zastupaju stavove drugačije od Vlade USK sa kojom sarađuju.

Oblici saradnje Vlade USK i OCD

Član 5.

 • Informisanje: Pristup informacijama je osnova za svu smislenu i sadržajnu komunikaciju dviju strana kao i naredne korake u uključivanju OCD u procese odlučivanja. Vlada kantona i OCD će raditi na jačanju obostranog procesa pružanja i omogućavanja pristupu informacijama po ‘open data’ principu, koji će omogućiti proaktivnu transparentnost obje strane ali i pomak prema digitalnoj transformaciji društva.
 • Konsultacije: ovo je format saradnje u kojem Vlada kantona i OCD razmjenjuju mišljenja o specifičnim temama javnih politika ili njihovom razvoju. Konsultacije mogu biti inicirane od strane Vlade kantona u vezi dobijanja mišljenja, komentara i pogleda OCD na aktuelne inicijative Vlade kantona. Takođe, konsultacije mogu biti inicirane od strane OCD o inicijativama Vlade kantona i/ili posebnim temama koje pokreću OCD. Moguće forme konsultacija uključuju ali nisu limitirane na javne sastanke, rasprave, forume ikonferencije.

Obje strane se obavezuju odgovoriti na pozive za konsultacijama i sadržajno učešće u istim, uz poštovanje preuzetih odgovornosti tokom konsultacija u smislu ishoda i rokova.

 • Dijalog: Inicijativa za dijalog u kontekstu kreiranja programa rada institucija vlasti kao i kreiranja strateških dokumenata i javnih politika može biti inicirana od obje strane (Vlade kantona i OCD). To je oblik regularne dvosmjerne komunikacije za razmjenu stavova Vlade kantona i OCD u vezi sa zajedničkim interesima i ciljevima dviju strana.

Očekivani rezultati Sporazuma

Član 6.

Realizacija Sporazuma izmjeđu Vlade kantona i OCD će doprinijeti postizanju sljedećih rezultata:

 1. Snažniji, raznolik i nezavisan civilni sektor u USK,
 2. Efektivniji i transparentniji proces razvoja javnih politika, programa i javnih usluga,
 3. Ravnopravnije društvo u USK za sve njegove građane.

Obaveze Vlade kantona i OCD

Član 7.

Rezultat 1: Snažniji, raznolik i nezavisan civilni sektor u USK

Obaveze Vlade kantona:

 • Poštovati i podržavati nezavisnost OCD u realizaciji njihovih misija,
 • Osigurati da se OCD podržavaju i finansiraju iz javnih resursa na transparentan način,
 • Podržati napore OCD USK u namjeri da uspostave krovni resursni centar OCD USK, kao koordinaciono tijelo za jačanje saradnje izmjeđu Vlade kantona i OCD ali i za jačanje ukupnog civilnog sektora u USK, 
 • Osigurati veću transparentnost čineći javne podatke i informacije dostupnijim i pomažući OCD da pruže povratne informacije o efikasnosti postojećih javnih politika/usluga te da u tom smislu jačaju odgovornost Vlade kantona,
 • Razmatrati razne načine da se podrži rad OCD, uključujući poreske olakšice za donacije upućene OCD kao i druge mjere od koristi za OCD

Obaveze OCD:

 • Osiguravati nezavisnost u radu, fokusirajući se na uzrok/e problema čije riješavanje zagovaraju, bez obzira na odnos (finansijski ili neki drugi) koji mogu imati sa Vladomkantona,
 • Tokom vođenja kampanja zagovaranja, osigurati postojanje čvrstih dokaza, uključujući informacije o izvorima kao i opsegu ljudi i zajednica koje zastupaju.

Rezultat 2: Efektivniji i transparentniji proces razvoja javnih politika, programa i javnih usluga

Obaveze Vlade kantona:

 • Osigurati da društvena, ekološka i ekonomska korist predstavlja standardni dio kreiranja, razvoja i primjene javnih politika, programa i usluga,
 • Osigurati postojanje, otvorenost i pristupačnost javnih procesa za

saradnju i participaciju,

 • Uspostavljati saradnju sa OCD od najranije faze kreiranja politika, programa i usluga, posebno sa onim OCD koje imaju dokazan istorijat posjedovanja argumentovanih stavova o predmetnim pitanjima u skladu sa svojim misijama,
 • Pružati najranija moguća obaviještenja o predstojećim konsultacijama, omogućavajući dovoljno vremena OCD da u pripremu svog doprinosa uključe korisnike, članove, volontere i druge saradnike. Planirati trajanje konsultacija/rasprava u skladu sa zakonskim rokom, a slučajeve koji odstupaju od ovih rokova

maksimalno minimizirati uz jasna obrazloženja za korištenje kraćih vremenskih okvira kao i prilagođenih pristupa u tom smislu,

 • Pružati povratne informacije sa objašnjenjem kako su učesnici uticali na razvoj i sadržaj politika, programa i javnih usluga, uključujući i stanovišta učesnika koja nisu prihvaćena zajedno sa odgovorom o razlozima.

Obaveze OCD:

 • Odgovarati na pozive Vlade kantona za održavanje konsultacija,
 • Tražiti stavove korisnika, članova, volontera i drugih saradnika tokom kreiranja odgovora na prijedloge Vlade kantona,
 • Prilikom predlaganja ideja usredsrediti se na riješenja zasnovana na

dokazima, sa jasnim prijedlozima za pozitivne ishode.

Rezultat 3: Ravnopravnije društvo u USK za sve njegove gradjane 

Obaveze Vlade kantona:

 • Uključivati i OCD koji predstavljaju, podržavaju ili pružaju usluge nedovoljno zastupljenim i marginalizovanim grupama. Shvatiti specifičnost potreba ovih grupa aktivnim traženjem stavova korisnika i klijenata te imati ove stavove na umu prilikom dizajniranja i primjene politika, programa i usluga.
 • Prepoznati da organizacije koje predstavljaju specifične zapostavljene ili nedovoljno zastupljene grupe mogu pomoći promovisanju društvene i kohezije u zajednicama i da trebaju da imaju jednake mogućnosti pristupa finansiranju iz javnih sredstava.
 • Preduzeti praktične mjere za otklanjanje nezakonite diskriminacije, unaprijeđenje jednakosti i obezbijeđivanje glasa za nedovoljno zastupljene i marginalizovane grupe.

Obaveze OCD:

 • Promovisati jednakost i borbu protiv diskriminacije u svojim aktivnostima.
 • Preduzeti praktične mjere u svojim aktivnostima kako bi se uklonila diskriminacija, te unaprijedile jednake mogućnosti i gradile jače zajednice.

Praćenje realizacije sporazuma

Član 8.

Vlada kantona će donositi Godišnji Akcioni Plan (GAP) za realizaciju ovog Sporazuma.

GAP će se kreirati u konsultacijama sa OCD USK, a nakon što krovni resursni centar OCD USK postane operativan, preuzeće na sebe fasilitaciju učešća OCD  u kreiranju GAP.

Analogno iznad, nakon što postane operativan, krovni resursni centar OCD USK će kreirati godišnji izvještaj o realizaciji Sporazuma, a koji će biti razmatran na zajedničkom sastanku predstavnika Vlade USK i OCD. Usaglašeni zaključci o podnesenom izvještaju će biti inputi za GAP za narednu godinu.

Završne odredbe

Član 9.

Sporazum stupa na snagu danom njegovog potpisivanja.

U Bihaću, 26.01.2021 godine

    Za Vladu Unsko – sanskog kantona                                            Za organizacije civilnog društva ORGANIZACIJE     (Anex 1 – Lista potpisnika nevladinih organizacija)

Premijer Vlade Unsko-sanskog kantona

         Mr.sci Mustafa Ružnić, s.r.

Leave a Reply