Održana prezentacija projekta “EU4CivilSociety” u Banjoj Luci

“Odlična prilika za predstavnike javnih institucija i organizacija civilnog društva da se upoznaju sa mogućnostima projekta EU4CivilSociety/EU za civilno društvo  i prodiskutuju modalitete kako da institucije i organizacije što efikasnije iskoriste kapacitete projekta”

Projekat EU za civilno društvo bavi se razvojem dijaloga izmedju vladinih institucija i organizacija civilnog društva s’ciljem što većeg uključivanja civilnog sektora u proces donošenja odluka, na način da se ojača kapacitet vladinih institucija kako bi one uključile organizacije civilnog društva u proces donošenja odluka.

“Naš cilj je da se unaprijedi saradnja izmedju javnih institucija i organizacija civilnog društva na način da organizacije budu dio procesa donošenja odluka i kreatori politika koje će u većoj mjeri odražavati potrebe gradjana” – istakao je Igor Stojanović vođa projekta

Jedna od mogućnosti projekta za institucije je i kreiranja institucionalnog okvira za saradnju vlada i organizacija civilnog društva kroz različite vidove sporazuma o saradnji. Razvoj socijalnog dijaloga izmedju sindikata, poslodavaca i vladinih institucija u svrhu poboljšanja  prava radnika i veceg obima njihovog zapošljavanja, tema je saradnje koju je projekat uspostavio sa socijalnim partnerima

„Misija socijalnog dijaloga, odnosno dijaloga sa Vladom Republike Srspke , ogleda se u tome da kada zajedno razgovaramo o svim mogućim temama, tj društvenim problemima onda zajedno donosimo odluke i zajedno stojimo iza tih odluka, realizaciju odluka provodimo zajedno i onda smo svi vlasnici tih odluka i to je osnovni benefit socijalnog djaloga u jednoj zajednici“ ovako je aranžman sa projektom okarakterisao Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavaca RS

Institucijama se kroz saradnju sa projektom mogu obezbjediti specijalizovane obuke bazirane na konkretnim potrebama državnih službenika, tehnička podrška za unapredjenje sistema organizovanje javnih konsultacija i javnih rasprava ili podrška u vezi sa legislativom,kolektivnim pregovaranjem, praćenjem sprovodnjenja reformi i izradom zakona.

” Brčko distrikt je u jednom momentu značajno kasnio za entitetima, u toku  reformske agende i obaveza koje iz nje proizilaze, jedino distrikt u BiH nije imao usvojen  Zakon o radu. Projekat je obezbjedio ekspertsku podršku iz oblasti rada i radnih odnosa i sve je to rezultiralo usvajanjem Zakona o radu” izjavila je Stojanka Knežević, šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta

Pored navedenog, intervencije projekata će biti sektorskog tipa tako što će podržavati potrebe institucija iz primarnih oblasti transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva iz javnih fondova, socijalnog dijaloga, javnih konsultacija i rasprava, zaštite životne sredine, zdravstva, kao i u drugim oblastima koje su u skladu sa mandatom projekta. Potrebno je da institucije predoče svoje potrebe projektnom timu, nakon čega slijedi razmatranje tehničke podrške, pružanje ekspertize i realizacija aktivnosti u skladu sa iskazanim potrebama institucija.