Održana prezentacija projekta “EU4CivilSociety” u Sarajevu

Prema godišnjem  izvještaju o napretku BIH na putu ka EU, institucije  su u obavezi da na transparentan način aktivno uključe gradjane i organizacije civilnog društva u proces donošenja odluka odnosno kreiranja javnih politika, zakona, strategija i akcionih planova koji direktno utiču na kvalitet života gradjana.

Projekat pod nazivom “EU za civilno drustvo/EU4CivilSocity”  bavi se razvojem dijaloga izmedju vladinih institucija i organizacija civilnog društva sa ciljem snažnijeg uključivanja civilnog sektora u proces donošenja odluka.

„Ovo podrazumijeva učešće organizacija civilnog drustva u izradi zakonskih, podzakonskih i strateških dokumenata, a sam projekat potiče kreiranje okvira saradnje institucija i organizacija.  U skladu sa mandatom projekta je i organizovanje specijalizovanih obuka za potrebe državnih službenika kako bi saradnja sa organizacijama civilnog društva bila što produktivnija“  istakao je Igor Stojanović, vodja projekta  na prezentaciji  upriličenoj za predstavnike kantonalnih institucija, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Savjeta ministara Bosne i Hercegovine kao i predstavnika organizacija civilnog društva.

Projekat će raditi na organizaciji javnih konsultacija i rasprava vezanih za zakonske propise i strateške prioritete, kao i na pružanju tehničke asistencije za razvoj zakonske legislative. Također, projekat doprinosi unapređenju transparentnosti dodjele sredstava iz javnih fondova namijenjenim za projekte organizacijama civilnog društva. Ovu aktivnost projekat realizuje kroz automatizaciju procesa pripreme, apliciranja i izvještavanja organizacija civilnog društva prema javnim institucijama u pogledu utroška javnih sredstava i ostvarenih rezultata projekata a sve putem IT alata koji su razvijeni kroz projekat. Unapređenje socijalnog dijaloga sindikata, udruženja poslodavaca i vlada su takođe jedan od projektnih prioriteta.

Kao tehnička podrška projekat „EU za civilno društvo“ može ponuditi i razvijanje softverskih alata, primjer angažmana ove vrste je saradnja koja je uspostavljena sa Institutom za standardizaciju BiH. „Mnogo se priča o reformi javne uprave i digitalnoj transformaciji, ali u praksi mi nismo imali mogućnost i razumijevanje Ministarstva finansija da dobijemo sredstva kojim ćemo pokrenuti digitalnu transformaciju. Kroz ovaj projekat dobili smo i finansijsku podršku ali i podršku u vidu eksperata koje nam je projekat obezbjedio. Rezultat je izrada dva modula, od kojih jedan omogućava studenatskim organizacijama, udruženjima poslodavaca i drugim profesionalnim organizacijama  kao i akademskoj zajednici uvid u tehničke standarde, dok drugi modul omogućava organizovanje javnih konsultacija i davanje komentara i mišljenja na standarde u fazi dok su oni na javnoj raspravi“  izjavio je Aleksandar Cincar, direktor Instituta za standardizaciju BiH.

Institucije koje su zainteresovane za podršku koju nudi projekat mogu jednostavno kandidovati svoje potrebe, iniciranjem komunikacije sa projektnim timom putem mejla, u kojem mogu navesti svoje prijedloge za koje smatraju da bi unaprijedili dijalog sa civilnim društvom.